Laktester – miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter – SGI, i Linköping och Luleå

Laktester används för att miljöbedöma olika fasta material som ska deponeras, användas eller efterbehandlas. Med utgångsgpunkt från EG-direktivet om deponering av avfall har nationella värden för avfall fastställts (NFS 2004:10). Gränsvärdena för deponering av avfall bygger på hur mycket föroreningar som … Read More

1 2 3 4 7